КАЗАН ШЂЏЂРЕНЕЋ ЊЗЂКЛЂШТЕРЕЛГЂН КИТАПХАНЂ СИСТЕМАСЫ


 

Баш биткђ

 ЊКС

Китапханђлђр

Басмалар

 Ресурслар

ЊКС тормышы

Клублар

Кунакханђ

 

 

Куллану кагыйдђлђре

 

 Казан шђџђренећ Њзђклђштерелгђн китапханђлђр берлђшмђсенђ керњче китапханђлђрдђн

файдалану кагыйдђлђреннђн  љземтђлђр

      Ø   Тњбђндђге кагыйдђлђр 1994 елныћ 23 ноябрендђ Россия Федерациясенећ Дђњлђт Думасы кабул иткђн «Китапханђлђр эше турында» Федераль Законы џђм  1998 елныћ 21 ноябрендђ Татарстан Республикасыныћ Дђњлђт Советы кабул иткђн  «Китапханђлђр џђм китапханђ эше турында»  Татарстан Республикасы Законына нигезлђнеп эшлђнгђн.

Ø   Китапханђлђрдђн файдалану – бушлай. Россия Федерациясенећ «Китапханђлђр эше турында» џђм Татарстан Республикасыныћ «Китапханђлђр џђм китапханђ эше турында» Законнары нигезендђ, тљп эшчђнлеклђренђ зыян килерлек булмаса, кулланучыларга хезмђт књрсђтњ тљрлђрен арттыру џђм китапханђлђрне социаль–иќади њстерњ максатында эшмђкђрлек эшчђнлеген алып бару рљхсђт ителђ.

Ø   ЊКБ–се китапханђлђре тарафыннан тњлђњле хезмђт књрсђтњ тљрлђре Казан шђџђре администрациясенећ Мђдђният идарђсе башлыгы раслаган «Тњлђњле хезмђт књрсђтњне оештыру турында  нигезлђмђ»дђ бирелгђн.

Ø   Џђр кеше,  ќенесе, яше, миллђте, белеме, социаль хђле, сђяси мђслђге, дини карашларына карамастан, китапханђдђн файдаланырга хокуклы.

Ø   Башка микрорайоннарда яшђњче, пропискасы булмаган, китапханђ хезмђт књрсђткђн зонада вакытлыча гына (командировка, отпуск вакытында џ.б.) яшђњче кешелђр китапханђ фондларыннан фђкать уку залында гына файдалана алалар, китаплар аларга љйгђ «Блиц–абонемент» буенча залогка бирелергђ мљмкин. 

Ø   Шђхесен раслаган документ (паспорт) нигезендђ џђм укучы формулярын џђм регистрация карточкасын тутыру љчен барлык кирђкле мђгълњматларны биргђч, гражданнар китапханђ укучысы булырга хокуклы.

Ø   Балигъ булмаганнар ђти–ђнилђре, химаячелђренећ шђхесен раслаучы документларны књрсђтђлђр.

Ø   Кулланучыга љйгђ, кагыйдђ буенча, унбиш кљн срок белђн ић књбе биш китап (газета, журнал, башка материал) бирелђ.  Уку залында кулланылучы китаплар (газета, журнал, башка материал) саны чиклђнелми. Яћа журналлар, еш соралучы башка басмаларны куллану срогы китапханђ тарафыннан билгелђнђ. Кыйммђтле џђм сирђк китаплар (альбомнар, атласлар), бер нљсхђдђ генђ булган белешмђлђр, китапханђнећ интеллектуаль милкен тђшкил иткђн басмалар, китапханђара абонемент џђм берлђшмђ эчендђ алмашу  буенча алынган китаплар љйгђ бирелми. Алар белђн фђкать уку залында гына файдаланырга мљмкин.

Ø   Унбиш кљн њткђннђн соћ, башка укучылар сорамаса, кирђк булган очракта кулланучы китаплардан файдалану срогын озайтырга мљмкин (рђттђн ике тапкырдан да књп тњгел).  Срокны китапларны китапханђгђ алып килеп яки телефоннан шалтыратып озайтып була.   Унбиш кљн узгач, срок озайтылмаса, кулланучы бурычлы булып санала џђм ЊКБ–дђ кабул ителгђн штрафны тњлђргђ тиеш була. Штраф сроктан тыш џђр кљн љчен алына. Штраф тњлђњдђн баш  тарткан укучы китапханђдђн файдалану хокукыннан мђхрњм ителђ.

Ø   Ике тапкыр да искђ тљшереп, китапханђдђн алган китапларны (газета, журналлар, альбомнар џ.б.) кире кайтармау урлау (њзлђштерњ) булып санала. Кулланучы ике айдан ике елга кадђрле (китапханђче карары буенча) китапханђдђн файдалану хокукыннан мђхрњм ителђ.

Ø   Укучы формулярында исђпкђ алынмаган китапларны (газета, журналлар, альбомнар џ.б.) китапханђдђн алып чыгу тыела. Уку залыннан басмалар љйгђ бирелми.

Ø   Китапларны (газета, журналлар, альбомнар џ.б.) кабул итеп алганда, кулланучы аларны игътибар белђн карап алырга, ђгђр аларда дефектлар булса, китапханђчегђ ќиткерергђ тиеш.  Китапханђчегђ аларны тиешенчђ билгелђп кую мђќбњри.

Ø   Китапханђ фондына зыян китерњчелђр Россия Федерациясе џђм Татарстан Республикасы законнары буенча материаль (штраф) яки ќинаять ќаваплылыгына тартылалар.

Ø   Китапханђ фондындагы китапларны (газета, журналлар, альбомнар џ.б.) югалткан яки кире кайтара алмаслык зыян китергђн гражданнар, оешмалар, учреждениелђр, предприятиелђр аларны шундый ук яки китапханђ тарафыннан бердђй кыйммђтле  танылган китаплар (газета, журналлар, альбомнар џ.б.) белђн алыштырырга, алыштыру мљмкин булмаганда, кабул ителгђн тђртиптђ аларныћ бђясен ун тапкыр арттырып тњлђргђ тиеш.

Ø   Китапханђ фондындагы китапларны (газета, журналлар, альбомнар џ.б.) югалткан яки кире кайтара алмаслык зыян китергђн балигъ булмаганнар љчен ќаваплылык аларны караган ђти–ђнилђре, химаячелђре, уку йортлары яки дђвалау учреждениелђре љстенђ тљшђ. 

Ø   Китапханђдђн файдалану кагыйдђлђрен бозган кулланучылар китапханђ фондыннан файдалану хокукыннан мђхрњм ителђлђр.  Фонд материалларын ярты елдан да артык њзендђ тоткан, ике яки берничђ тапкыр югалткан, зыян китергђн кулланучылар китапларны (газета, журналлар, альбомнар џ.б.)  фђкать залогка  гына ала алалар.

    

     

 Copyright © 2002-2003   ООО "Аккорт"